رهـــبری ارکــسـتر و گـــروه کــــر

  • ارکستر " آذر گون" از سال 71 تا 81(حدود 20 اجرا)
  • ارکستر " سنتور نوازان " سالهای 76 و 77 (12 اجرا
  • ارکستر بزرگ " پارس" از سال 78 تا 83 (18 اجرا) (دو اجرا در تهران سال 79) گروه کر" آذرگون " سال 72 تا ... -
  • گروه کر بزرگ " پارس" سال 81 تا85