• جایزه بهترین آهنگسازی برای موسیقی متن نمایش " عشاق " در ششمین جشنواره تاتر استان سال 73 (به کارگردانی علی ثابت)

  • جایزه بهترین آهنگسازی و دیپلم افتخار برای تله تاتر " مرگ آوا " در نخستین جشنواره تولیدات استان فارس سال 78( به کارگردانی بهمن سلیمانی)

  • جایزه بهترین آهنگسازی برای قطعه " تولد مهتاب " در هشتمین جشنواره تولیدات صدا و سیما سال79

  • جایزه بهترین آهنگسازی برای قطعه " سرداران" در نهمین جشنواره تولیدات صدا و سیما سال 80

  • جایزه بهترین آهنگسازی برای مجموعه عروسکی " هفت توت " در نهمین جشنواره تولیدات صدا و سیما سال 80( به کارگردانی بهمن سلیمانی، رضا واردی)

  • جایزه بهترین آهنگسازی برای موسیقی انیمیشن " آنچه باقی ماند " در نهمین جشنواره تولیدات صدا و سیما سال 80( به کارگردانی مازیار محمدی نژاد)

  • جایزه بهترین آهنگسازی (مشترک) برای موسیقی متن نمایش " ناقوس چرخ دنده ها " در دومین جشنواره تاتر جوان (به کارگردانی عباس باطالع)

  • جایزه بهترین آهنگسازی و دیپلم افتخار برای قطعه ارکسترال " کوکب رخشان " در چهاردهمین جشنواره تولیدات صدا و سیما سال 85

  • جایزه بهترین آهنگسازی و دیپام افتخار برای موسیقی متن انیمیشن سینمایی" هفت رنگ" درچهاردهمین جشنواره تولیدات صدا و سیما سال 85 ( به کارگردانی مازیار محمدی نژاد)

  • جایزه بهترین آهنگسازی برای قطعه ارکسترال " خیل خیال " در شانزدهمین جشنواره تولیدات صدا و سیما سال 87

  • دریافت سپاس نامه برای ساخت موسیقی تاتر " آن زمان که وقتش فرا برسد " در هشتمین جشنواره تاتر استان (به کارگردانی علی ثابت)