ساخت موسیقی متن برای حدود 20 تأتر بین سال های 72 تا 76

از جمله " کبودان و اسفندیار"(به کارگردانی علیرضا فخرایی) - " امشب باید بروم "(به کارگردانی علی رویین تن)- "دختر، دوچرخه، دورزدن"(به کارگردانی ناد علی شجاعی)- ناقوس چرخدنده ها " و "مسافر" (به کارگردانی زنده یاد عباس باطالع) - " عشاق" و " آن زمان که وقتش فرا برسد"(به کارگردانی علی ثابت) -" تارا " (به کارگردانی عباس چهل تنان) - " رازمن و دنیا و دلک " (به کارگردانی ساسان ریاستیان) و...